wyszukiwanie zaawansowane
» Regulamin do 24.12.2014

Kategorie

Producenci

Tam jesteśmy

Regulamin do 24.12.2014

Honeste.pl – udane zakupy on-line

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

działającego pod adresem elektronicznym

http://www.galerianastole.pl

Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, przekopiowanie ze strony internetowej, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie go w pamięci komputera ze strony internetowej: http://www.galerianastole.pl/regulamin-pm-5.html

Sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.galerianastole.pl prowadzony jest

przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „OLMARIA”, Zbigniew Deptuła, z siedzibą w Warszawie wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 516776.

Siedziba/adres korespondencyjny: ul. Piotra Skargi 11/96, 03-514 Warszawa

NIP: 527-162-25-26

Regon: 142601778

 

DANE KONTAKTOWE

adres poczty elektronicznej: olmaria@galerianastole.pl

numer telefonu: +48 518-233-684

Spis treści:

I. Przedmiot sprzedaży.

II. Cena.

III. Sposób złożenia zamówienia.

IV. Moment zawarcia umowy sprzedaży.

V. Sposoby płatności za towar.

VI. Sposoby dostawy (Termin, Koszty).

VII. Odstąpienie od umowy.

VIII. Reklamacja.

IX. Zmiana Regulaminu.

X. Właściwość Sądu w przypadku ewentualnych sporów.

XI. Sprawy nieuregulowane regulaminem.

XII. Dane osobowe.

 

Słownik:

Sprzedawca – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „OLMARIA”, Zbigniew Deptuła, z siedzibą przy ul. Piotra Skargi 11 lok. 96, 03-514 Warszawa, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 516776, NIP - 527-162-25-26, REGON -142601778.

Towar – prezentowana w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, który zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Towar konsumpcyjny - rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży dokonywanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa Sprzedawcy osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.

 

I.  RZEDMIOT SPRZEDAŻY

Sklep internetowy działający pod adresem internetowym  www.galerianastole.pl prowadzi sprzedaż wyposażenia domowego, szkła porcelany, akcesoriów kuchennych.

 

II. CENY TOWARÓW

1. Ceny Towarów uwidocznione na stronie Sklepu internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

3. Ewentualne koszty dostawy  są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 

III. SPOSOBY ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Klient ma możliwość złożenia zamówienia przy pomocy następujących metod:

2. Dla realizacji zamówienia konieczne jest podanie następujących danych:

 • Imię i nazwisko
 • Adres dostawy
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu

3. W przypadku nieudostępnienia przez Klienta danych określonych w pkt. 2 zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.

 

IV. MOMENT ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest przesłanie przez sklep internetowy informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji na adres e-mailowy Klienta z podaniem wszystkich istotnych składników zamówienia.
 

V. SPOSOBY PŁATNOŚCI ZA TOWAR

1. Za zakupione w sklepie internetowym Towary Klient może dokonać płatności w formie:

·         bezgotówkowej przelewem na poniżej wskazany numer rachunku bankowego Sprzedawcy w ING Banku Śląskim S.A. : 96 1050 1054 1000 0090 7651 8878

·         gotówką przy odbiorze przesyłki

 
 

VI. SPOSOBY DOSTAWY (TERMIN, KOSZTY)

1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się:

 • Paczkomatami InPost
 • Kurierem
 • Pocztą Polską
2. Klient dokonuje wyboru dostawy w trakcie składania zamówienia.
3. Przesyłki dostarczane są w ciągu 2-7 dni od dnia wydania ich przewoźnikowi.
4. Koszty dostawy:
 • Paczkomaty InPost 10.00 zł
 • Przesyłka kurierska 15 zł
 • Przesyłka kurierska za pobraniem 25 zł
 • Poczta Polska – koszty uzależnione są od wagi zamówienia i obliczane są automatycznie w trakcie składania zamówienia.
5. Odbiór osobisty Towaru możliwy jest tylko po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, na ul. Piotra Skargi 11/96, 03-514 Warszawa od poniedziałku do piątku. Przy odbiorze osobistym Klient nie ponosi żadnych kosztów dostawy w tym opłat związanych z osobistym odbiorem Towaru.

 

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 10 dni od dnia wydania mu Towaru przez przewoźnika, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia..

2. Do zachowania terminu, o którym mowa pkt. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie przed jego upływem na:

 • adres e-mailowy Sprzedawcy olmaria@galerianastole.pl,
 • adres korespondencyjny: Piotra Skargi 11/96, 03-514 Warszawa,
 • faksem pod numer +48 22-678-44-41.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń stron następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

4. Zakupiony towar prosimy odesłać na adres:

Piotra Skargi 11/96, 03-514 Warszawa

5. Koszt odesłania Towaru obciąża konsumenta.

 

VIII. REKLAMACJA

 

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny z tytułu niezgodności towaru z umową określony jest ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Zawiadomienie o niezgodności Towaru z umową należy wysłać na adres e-mailowy olmaria@galerianastole.pl bądź korespondencyjny ul. Piotra Skargi 11/96, 03-514 Warszawa, ewentualnie złożyć je osobiście pod adresem ul. Piotra Skargi 11/96, 03-514 Warszawa

3. W zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 2 należy podać:

 • imię i nazwisko Klienta,
 • datę zakupu,
 • datę wystąpienia niezgodności,
 • opis niezgodności,
 • żądanie doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań konsumenta nie później niż w terminie 14 dni.

5. Towar niezgodny z umową należy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres: ul. Piotra Skargi 11/96, 03-514 Warszawa

 

IX. ZMIANA REGULAMINU

1. Sprzedawca dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:

 • zmiany przepisów prawnych dotyczących prawa konsumenckiego i handlu elektronicznego,
 • zmiany form płatności,
 • zmiany sposobów dostawy,
 • zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.
 

3. Jednolity tekst Regulaminu z wprowadzonymi zmianami zostanie zamieszczony na stronie internetowej.

 

4. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówenia.
 

X. WŁAŚCIWOŚC SĄDU W PRZYPADKU EWENTUALNYCH SPORÓW

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
 

XI. SPRAWY NIEUREGULOWANE REGULAMINEM

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

 • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny,
 • Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
 • Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
XII. DANE OSOBOWE
Dane osobowe konsumenta są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Sprzedawcę z Konsumentem.


Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13.11.2013


Niniejszy Regulamin nie może być kopiowany, rozpowszechniany i używany do celów innych niż te związane z umową sprzedaży, ewentualnie dla celów postępowania sądowego. 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl