wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin
Kategorie
Producenci

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
http://www.galerianastole.pl

 

Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu przez wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie w formacie PDF, w dowolnej chwili ze strony Sklepu internetowego http://www.galerianastole.pl. Pobieranie Regulaminu w formacie PDF wymaga posiadania bezpłatnej przeglądarki plików obsługujących format PDF – program można pobrać ze strony internetowej http://get.adobe.com/pl/reader/

 

Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://www.galerianastole.pl prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „OLMARIA”, Zbigniew Deptuła z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.


Adres prowadzenia działalności gospodarczej / korespondencyjny
Ul. Piotra Skargi 11/96, 03-514 Warszawa
NIP: 527-162-25-26
REGON: 142601778

Dane kontaktowe:
Adres poczty elektronicznej: olmaria@galerianastole.pl
Numer telefonu: +48 518-233-684


Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Produkt/Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą.
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
Sklep internetowy – Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem elektronicznym www.galerianastole.pl
Sprzedawca – Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „OLMARIA”, Zbigniew Deptuła prowadzący działalność gospodarczą pod adresem: ul. Piotra Skargi 11/96, 03-514 Warszawa działający na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 527-162-25-26, REGON 142601778 adres poczty elektronicznej: olmaria@galerianastole.pl numeru telefonu: +48 518-233-684
Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego między Konsumentem a Sprzedawcą.
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)


§ I
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „OLMARIA”, Zbigniew Deptuła za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym http://www.galerianastole.pl
2. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o prawach konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.


§ II
Warunki zawierania umowy sprzedaży
1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
2. Konsument może składać zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu internetowego http://www.galerianastole.pl przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny w ciągu doby.
3. Konsument ma możliwość złożenia zamówienia za pomocą następujących metod:

4. W celu realizacji zamówienia prosimy o podanie następujących danych:

 • Imię i nazwisko
 • Adres dostawy
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu

5. Cena towaru uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego wyrażona jest w złotych polskich i zawiera podatki.
6. O łącznej cenie wraz z podatkami za Towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową sprzedaży.
7. Po złożeniu przez Konsumenta zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania zamówienia wraz z podaniem wszystkich istotnych składników zamówienia następuje poprzez przesłanie Konsumentowi wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania przez Konsumenta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa sprzedaży pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą.


§ III
Sposoby płatności za Towar
1. Konsument może wybrać następujące formy płatności za Towar:

 • Przelew bankowy na konto Sprzedawcy
 • Przelew za pośrednictwem systemu Przelewy24 (www.przelewy24.pl)
 • Gotówką przy odbiorze przesyłki (przesyłka pobraniowa)
 • Gotówką przy odbiorze osobistym

2. Zapłaty przelewem należy dokonać na podany rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A.
96 1050 1054 1000 0090 7651 8878


§ IV
Terminy płatności za Towar
1. W przypadku wyboru płatności „przelew bankowy”, Konsument jest zobowiązany dokonać płatności w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę dostępności zamówionych Produktów.
2. W przypadku „płatności za pobraniem”, płatność następuje w momencie doręczenia przesyłki i opłaceniu wymaganej kwoty do rąk kuriera.
3. W przypadku wybrania płatności „odbiór osobisty”, Towar można odebrać w siedzibie firmy przy ul. Piotra Skargi 11/96 w Warszawie
tylko po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedawcą. Przy odbiorze osobistym Konsument nie ponosi żadnych kosztów dostawy.

§ V
Sposoby dostawy

1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się poprzez przekazanie Towaru za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników:
 • Paczkomaty InPost
 • Firma kurierska
 • Poczta Polska

2. Wybór sposobu dostawy jest dokonywany przez Konsumenta w trakcie składania zamówienia.
3. Dostawa Towaru odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


§ VI
Termin dostawy
1. W przypadku wybrania przewoźnika Poczta Polska, Paczkomaty InPost, Firma Kurierska dostawa Towaru odbywa się w ciągu 2 – 7 dni od dnia wydania ich przewoźnikowi.

§ VII
Koszty dostawy
1. Dostawa Towaru do Konsumenta jest odpłatna. Sprzedawca może w ramach promocji udostępnić bezpłatną dostawę lub obniżyć jej wysokość. Stosowna informacja dostępna jest na stronie Sklepu internetowego na karcie danego produktu jak i w trakcie składania zamówienia.
2. Koszty dostawy Towaru są następujące:

 • Paczkomaty InPost 10 zł
 • Przesyłka Kurierska 15 zł
 • Przesyłka Kurierska za pobraniem 25 zł
 • Poczta Polska – koszt przesyłki uzależniony jest od wagi zamówienia i obliczany jest automatycznie w trakcie składania zamówienia

§ VIII
Reklamacja
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Towar bez wad.
3. Reklamację można złożyć w następujący sposób:
a) pisemnie na adres Sprzedawcy: PHU „OLMARIA” ul. Piotra Skargi 11/96, 03-514 Warszawa
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: olmaria@galerianastole.pl
c) telefonicznie pod numerem: +48 518-233-684
d) osobiście w siedzibie Sprzedawcy: PHU „OLMARIA” ul. Piotra Skargi 11/96, 03-514 Warszawa
4. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko Konsumenta,
b) nazwę Towaru oraz datę zakupu,
c) datę wystąpienia wady,
d) opis i rodzaj dostrzeżonej wady,
e) żądanie Konsumenta wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi: naprawa towaru, wymiana towaru na wolny od wad, obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy o ile wada jest istotna.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Konsumenta.
6. Towar podlegający reklamacji należy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres Sprzedawcy: PHU „OLMARIA” ul. Piotra Skargi 11/96, 03-514 Warszawa


§ IX
Prawo odstąpienia od umowy
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 11 oraz pkt. 14 niniejszego regulaminu.
2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt.1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w następujący sposób:
a) w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy: olmaria@galerianastole.pl
b) drogą korespondencyjną na adres Sprzedawcy: PHU „OLMARIA” ul. Piotra Skargi 11/96, 03-514 Warszawa
c) osobiście w siedzibie Sprzedawcy: PHU „OLMARIA” ul. Piotra Skargi 11/96, 03-514 Warszawa
4. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy
formularza. Wzór formularza dostępny jest na stronie Sklepu internetowego www.galerianastole.pl. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe.
6. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
- obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
- polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów,
b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym www.galerianastole.pl
9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
12. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar.
13. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 12 wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem na adres Sprzedawcy: PHU „OLMARIA” ul. Piotra Skargi 11/96, 03-514 Warszawa
14. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
15. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
16. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
c) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
d) w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
e) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
f) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji; prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów,
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
k) zawartej w drodze aukcji publicznej,
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


§ X
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
1. Informacje na temat możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji jak również dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są udostępniane na stronach internetowych miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy Konsumentom.
2. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozwiązanie sporu między Sprzedawcą a Konsumentem. Mediacje są prowadzone na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej -
http://www.wiih.org.pl/index.php?id=139&id2=136
3. Konsumenci mogą skorzystać z stałych polubownych sądów konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług.
4. Konsumenci mogą również uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów
http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php
5. Pomoc prawną dla Konsumentów świadczą również organizacje pozarządowe takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 oraz za pośrednictwem poczty e-mail: porady@dlakonsumentow.pl

§ XI
Dane osobowe
1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Konsumenta tylko i wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Sprzedawcę z Konsumentem.

§ XII
Postanowienia końcowe
1. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 131, poz. 883 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
a) zmiany w zakresie obowiązujących przepisów prawa,
b) zmiany sposobu i terminów zapłaty,
c) zmiany sposobu dostawy, form płatności oraz kosztów dostawy,

4. Sprzedawca poinformuje Konsumenta o zmianach w Regulaminie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian poprzez zamieszczenie na stronie Sklepu internetowego stosownej informacji o zmianie Regulaminu, a także przesłania na adres poczty elektronicznej e-mail Konsumenta, który zawarł umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej prowadzenia Konta, stosownej informacji na temat zmiany Regulaminu.

5. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Konsumentów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub zrealizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.
Niniejszy Regulamin nie może być kopiowany, rozpowszechniany i używany do celów innych niż te związane z umową sprzedaży, ewentualnie dla celów postępowania sądowego.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu